Voordelen voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Het Decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft en het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, wat betreft de vergoeding voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen geven sociale huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, investeringen in hernieuwbare energiebronnen door te rekenen aan sociale huurders met een Split Incentive Model.

Dit model is een belangrijke stimulans voor de sociale huisvestingsmaatschappijen om te investeren in duurzame energietoepassingen voor hun huurders.